Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

2Z3ZAKŁAD DWUKONNY Z TRZYKONNEGO (2Z3)§1

Zakład dwukonny z trzykonnego (Zakład dwójka z trójki) polega na wskazaniu w Gonitwie 3 (trzech) koni. które zajmą dwa pierwsze miejsca w dowolnej kolejności wskazanej przez Uczestnika

§2

Zakłady dwójka z trójki przyjmowane są w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów, w których bierze udział co najmniej 7 (siedem) koni.

§3

1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli wskazane przez Uczestnika konie w Gonitwie zajęły 2 pierwsze miejsca z wytypowanych w zakładzie 3 (trzech) pierwszych miejsc, osiągając celownik w dowolnej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy
1) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) lub więcej koni łeb w łeb. traktuje się je jako konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce.
2) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) lub więcej koni łeb w łeb. traktuje się je jako konie które zajęły w Gonitwie drugie miejsce.
3. Dany Uczestnik może otrzymać tylko jedną wygraną w zakładzie pojedynczym. 1 Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach dwójka z trójki, jeżeli Gonitwa została unieważniona lub Gonitwy nie ukończyło w sposób ważny co najmniej 3 (trzy) konie.

§4

Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach dwójka z trójki, jeżeli w stosunku do jednego, dwóch lub trzech wytypowanych koni zaszła okoliczność wymieniona w § 28 ustęp 1 Regulaminu.

§5

W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranej z Zakładu dwójka z trójki cała kwota przypadającą na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład dwójka z trójki w następnej Gonitwie, z zastrzeżeniem § 26 ust 3 Regulaminu. Jeśli w Gonitwie, na którą przeszła pula. zajdą przesłanki zastosowania
§ 4. to dotyczą one jedynie części puli zakładów przyjętych na tę Gonitwę Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do następnej Gonitwy, w której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju

§6

Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z § 15 ust 1 lit j) Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust 2, wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 15 ust.1 lit. j) Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.

§7

Stawka za pojedynczy Zakład dwójka z trójki wynosi 3 zł (słownie: trzy złote).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego