Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

info[info]
REGULAMIN ORGANIZATORA
W SPRAWIE WYŚCIGÓW KONNYCH SEZON 2012§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin jest wydany w celu wykonania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Z 2001 r. nr 90, poz. 1006 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej rozporządzeniem.

2. Regulamin określa:
1) zasady zapisywania i wycofywania koni z gonitw,
2) wysokość i sposób uiszczania opłat za zapis i wycofanie koni,
3) liczbę płatnych miejsc i zasady podziału nagród wyścigowych

§ 2. Liczba koni w gonitwie

W jednej gonitwie może uczestniczyć maksymalnie 20 koni.


§ 3. Zapisywanie koni do gonitw

1. Zapis konia do gonitwy może być dokonany przez właściciela konia lub osobę przez niego upoważnioną na piśmie.

2. Koń może być zgłoszony w jednym zapisie tylko do jednej gonitwy. Powyższa zasada nie dotyczy gonitw z wczesnymi zapisami.

3. Formularze zgłoszeń koni do gonitw należy składać, do godziny 8. 00 rano w każdą środę w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym ma odbyć się wybrana gonitwa w następujący sposób:
1) na drukach według załącznika nr 1, w oddzielnych kopertach na każdy dzień wyścigowy, z wyraźnym oznaczeniem w widocznym miejscu koperty daty dnia wyścigowego
2) do oznaczonej skrzynki znajdującej się w budynku trenerskim przy torze roboczym
3) faxem na numer 22 847 50 27, który następnie należy potwierdzić telefonicznie pod numerem
22 543 95 09

4. Organizator może zmienić termin zapisów ogłaszając to każdorazowo w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Zapis konia do gonitwy powinien odpowiadać wszelkim warunkom określonym w § 38 ust. 8 rozporządzenia, a także być czytelny i nie budzący żadnych wątpliwości i powinien zawierać:
1) określenie gonitwy, do której koń jest zapisany, z podaniem jej daty i numeru
2) nazwę konia
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela konia
4) imię i nazwisko jednego trenera, który w dniu zapisu przygotowuje konia do gonitwy
5) imię i nazwisko, kategorię jeźdźca (powożącego) mającego dosiad (powozić) konia w gonitwie
6) wagę, jaką koń ma nieść w gonitwie
7) w przypadku gonitw innych niż gonitwy kłusaków, informacje dotyczące:
a) ograniczenia pola widzenia u konia
b) udziału konia w gonitwie w okularach
c) dosiadanie konia bez bata
8) podpis osoby zgłaszającej konia do gonitwy.

6. Zapisy koni do gonitw nie spełniające wymogów określonych w punktach 1-3 powyżej i wymogów rozporządzenia są nieważne.

7. Formularze zgłoszeń koni do gonitw dla kłusaków należy składać do godziny 8. 00 rano w każdą środę w tygodniu poprzedzającym
tydzień, w którym ma odbyć się wybrana gonitwa w następujący sposób:
1) na drukach według załącznika nr 1, w oddzielnych kopertach na każdy dzień wyścigowy, z wyraźnym oznaczeniem w widocznym miejscu koperty daty dnia wyścigowego oraz miejsca rozgrywania gonitwy
2) faxem na numer 22 847 50 27, który następnie należy potwierdzić telefonicznie pod numerem
22 543 95 09

8. Zapisy są tajne do momentu ich ujawnienia.


§ 4 Lista koni zapisanych do gonitw

1. W razie, gdy do gonitwy nie zostanie zapisana liczba koni wymagana przez § 20 Rozporządzenia, mogą być do tej gonitwy zgłoszone konie w drugim terminie, według poniższych zasad:
1) prowadzący stajnię wyścigową na ternie Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie zapisują konia do gonitwy od godziny
12: 00 do godziny 17: 00 w dniu zapisów w Sali konferencyjnej Organizatora
2) prowadzący stajnię wyścigową poza terenem Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie i nie mogący stawić się osobiście w sali konferencyjnej Organizatora dokonują zapisu telefonicznie pod numerem 22 543 95 09 u Organizatora

2. W ciągu 24 godzin po dokonaniu zapisów w drugim terminie, o którym mowa w ust. 1, Organizator sporządza listę koni zapisanych do gonitw i wywiesza ją w budynku Organizatora na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie

3. Jeżeli w drugim terminie nie zostanie zgłoszona do gonitwy liczba koni wymagana przez § 20 rozporządzenia gonitwa ta zostaje skreślona z programu dnia wyścigowego.

4. Po zakończeniu przyjmowania zapisów Organizator:
a) ujawnia je zgodnie z ust. 2.
b) przeprowadza losowanie numerów startowych dla poszczególnych koni i umieszcza je w swoim oficjalnym programie gonitw na dany dzień wyścigowy.


§ 5. Wycofanie koni z gonitw

1. Właściciel konia lub osoba pisemnie przez niego upoważniona może wycofać konia z gonitwy składając do Organizatora pisemne oświadczenie według załącznika nr 2 o wycofaniu konia z gonitwy zawierające:
1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę właściciela konia
2) określenie gonitwy, z której koń jest wycofany i datę jej rozegrania
3) nazwę konia i stajni wyścigowej
4) podpis osoby wycofującej konia z gonitwy.

2. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy składa się w następujących terminach:
1) najpóźniej do godziny 9. 00 w dniu poprzedzającym gonitwę, w której dany koń ma uczestniczyć nr fax 22 847 50 27
2) po godzinie 9. 00 w dniu poprzedzającym gonitwę, w której dany koń ma uczestniczyć do momentu rozpoczęcia gonitwy, wyłącznie na wniosek upoważnionego lekarza weterynarii. Pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć u Przewodniczącego Komisji Technicznej.

3. W razie wycofania konia z gonitwy ze względów weterynaryjnych oświadczenie o wycofaniu powinno zostać potwierdzone przez upoważnionego lekarza weterynarii.

4. Potwierdzenie wycofania konia pod nr tel. 513 001 109


§ 6. Zmiana jeźdźca

Zmianę dosiadu jeźdźca zapisanego do danej gonitwy, właściciel konia lub osoba przez niego upoważniona zgłasza w formie pisemnej według załącznika nr 3:
1) Organizatorowi do godziny 9. 00 w dniu poprzedzającym gonitwę,
2) Sędziemu u wagi po godzinie 9. 00 w dniu poprzedzającym gonitwę. W takiej sytuacji obowiązuje zasada: uczeń za ucznia, dżokej za dżokeja itd. W uzasadnionych przypadkach Komisja Techniczna może wyrazić zgodę na dosiadanie konia przez jeźdźca innej kategorii.
3) Potwierdzenie zmiany jeźdźca należy zgłosić pod nr tel. 513 001 109


§ 7. Opłaty za zapisy i wycofanie koni z gonitw

1. Jednocześnie ze zgłoszeniem zapisu konia do gonitwy zgłaszający konia do gonitwy wnosi opłatę, na którą składa się:
1) część stała (z wyjątkiem gonitw dla kłusaków) w wysokości
a) 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych) do gonitw płaskich
b) 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych) do gonitw płotowych
2) część zmienna dla koni wszystkich ras wynosi:
a) w gonitwach krajowych wynosi 2, 0 % (słownie: dwa procent) za I (pierwsze) miejsce w gonitwie
b) w gonitwach międzynarodowych 3,0% (słownie: trzy procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce
c) w gonitwach z wczesnymi zapisami wynosi 4, 0% (słownie: cztery procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce i jest płatna w trzech ratach w terminach i wysokości określonej w warunkach danej gonitwy

3. Część stała i zmienna opłaty za zapis konia do gonitwy może ulec podwyższeniu o przewidziane w przepisach prawa podatki.

4. Opłatę za zapis należy wnieść w kasie lub na konto organizatora wyścigów jednocześnie ze zgłoszeniem zapisu konia do gonitwy.
a) Opłata za zapis może być uregulowana z odroczonym terminem płatności wynoszącym 21 dni.
b) W okresie 21 dni organizator może dokonać potrącenia należności za zapis lub wycofanie konia z należnych właścicielowi nagród i premii.
c) Jeżeli potrącenie, o którym mowa w pkt. b nie może być zrealizowane, organizator wzywa właściciela listem zwykłym przesłanym na adres wskazany przy zgłoszeniu konia do zapłacenia należnej kwoty w terminie 10 dni od daty wysłania tego wezwania.
d) Jeżeli w ciągu 31 dni od dnia zapisu konia do gonitwy, należność za ten zapis nie zostanie uregulowana lub potrącona jak w pkt. b, wówczas opłata za każdy następny zapis do gonitwy musi być wniesiona gotówką w dniu dokonania zapisu tj. bez odroczonego terminu zapłaty, o którym mowa w pkt. a.

5. Z wyłączeniem gonitw Derby dla koni pełnej krwi angielskiej oraz Derby dla koni czystej krwi arabskiej istnieje możliwość dodatkowego zapisu konia do gonitwy z wczesnymi zapisami, w terminie ostatniego skreślenia koni do tej gonitwy. W powyższym przypadku opłata za zapis wynosi 20% (słownie: dwadzieścia procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce.

6. Część stałą opłaty za zapis Organizator przeznacza na wypłatę nagród dodatkowych dla:
a) jeźdźca dosiadającego konia w gonitwie płaskiej - w wysokości 100 złotych brutto (słownie: sto złotych),
b) jeźdźca dosiadającego konia w gonitwie płotowej - w wysokości 180 złotych brutto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych),
c) obsługi stajni - w wysokości 30 złotych brutto (słownie: trzydzieści złotych),

7. W wypadku wycofania konia:
a) ze względów weterynaryjnych wnosi się opłatę w wysokości 2% (słownie: dwa procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany.
b) w przypadku wycofania weterynaryjnego drugiego i kolejnego konia tego samego właściciela z tej samej gonitwy wnosi się opłatę w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany.
c) przez właściciela konia lub osobę przez niego upoważnioną, a także w przypadku, gdy koń został zgłoszony do gonitw w dwóch kolejnych zapisach i po zakończeniu pierwszej gonitwy nie spełnia warunków do wzięcia udziału w drugiej gonitwie, wówczas obowiązek wycofania konia spoczywa na właścicielu konia wnosi się opłatę w wysokości 5% (słownie: pięć procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany.
d) przez właściciela konia lub osobę przez niego upoważnioną w przypadku wycofania drugiego i kolejnego konia w tej samej gonitwie tego samego właściciela, także w przypadku, gdy koń został zgłoszony do gonitw w dwóch kolejnych zapisach i po zakończeniu pierwszej gonitwy nie spełnia warunków do wzięcia udziału w drugiej gonitwie, wówczas obowiązek wycofania konia spoczywa na właścicielu konia wnosi się opłatę w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany.

8. W razie wycofania konia z gonitwy, nie zwraca się części opłaty, o której mowa w § 7. 1. 2


§ 8. Nagrody wyścigowe i premie

1. Właściciele, trenerzy i jeźdźcy koni, które w danej gonitwie zajęły kolejnych pięć pierwszych miejsc, licząc od pierwszego miejsca otrzymują od Organizatora nagrody pieniężne. Wysokość nagrody pieniężnej dla danej gonitwy określona jest w programie wyścigów konnych.

2. Nagroda pieniężna za uzyskanie danego miejsca w gonitwie wypłacana jest przez Organizatora w następujący sposób:
1) 85 % (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) nagrody otrzymuje właściciel konia
2) 10% (słownie: dziesięć procent) nagrody otrzymuje trener konia
3) 5% (słownie: pięć procent) nagrody otrzymuje jeździec. W przypadku, gdy konia dosiada jeździec amator, nagrodę przysługującą jeźdźcowi otrzymuje właściciel konia.
4) 100 % (słownie: sto procent) otrzymuje właściciel w gonitwie dla kłusaków.

3. Właściciel konia trenowanego poza terenem Toru Wyścigów Konnych na Służewcu otrzymuje premię dodatkową za ważny start konia w gonitwie, w następującej wysokości:
a) 100 złotych (słownie: sto złotych), jeżeli koń trenowany jest w ośrodku treningowym znajdującym się w odległości do 100 (stu) kilometrów od Toru Wyścigów Konnych na Służewcu,
b) 150 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), jeżeli odległość ta jest większa od 100 do 200 kilometrów,
c) 200 złotych (słownie: dwieście złotych), jeżeli koń trenowany jest w ośrodku treningowym znajdującym się w odległości od 200 do 300 kilometrów od Toru Wyścigów Konnych na Służewcu
d) 250 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), jeżeli koń trenowany jest w ośrodku treningowym znajdującym się w odległości powyżej 300 kilometrów od Toru Wyścigów Konnych na Służewcu
Premię tę otrzymuje właściciel konia, który po prawidłowym starcie minął kontrstartera nie został zdyskwalifikowany.
Kłusaki otrzymują premię dojazdową po ważnym starcie.
Warunkiem wypłacenia premii jest potwierdzone u pracownika ochrony zezwolenie WJAZD-WYJAZD z terenu organizatora.

4. W gonitwach dla koni pełnej krwi angielskiej organizator wprowadza dodatkową nagrodę dla właściciela konia hodowli krajowej za zajęcie jednego z pierwszych pięciu miejsc w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości wygranej nagrody. W przypadku, gdy w gonitwie płatne miejsce zajmie koń hodowli zagranicznej, dodatkowa nagroda za to miejsce przysługuje właścicielowi konia, który zajął miejsce bezpośrednio po koniu hodowli zagranicznej, przy czym przesunięciu podlega wypłata tej nagrody dla wszystkich następnych koni aż do wyczerpania puli pięciu nagród.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie konie zgłoszone do gonitw muszą posiadać paszporty z wpisanym numerem czipu oraz poświadczenie aktualnych szczepień weterynaryjnych (szczepienie przeciw grypie).

2. Organizator zastrzega, że osoby doprowadzające konie do gonitwy tj. obsługujące stajnię, muszą mieć ukończony 16 rok życia. Jednocześnie trener jest zobowiązany do dostarczenia imiennej listy osób obsługujących stajnię w danym dniu wyścigowym zawierającą imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, datę urodzenia oraz Urząd Skarbowy właściwy do rozliczeń podatkowych z daną osobą.

3. Siodłanie koni, które mają wziąć udział w gonitwie, odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym przez organizatora wyścigów lub w stajni. Siodłanie konia poza tym miejscem jest dozwolonego uzyskaniu zgody Komisji Technicznej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje przepisy Rozporządzenia i Ustawy z dnia 18. 01. 2001 r. o wyścigach konnych (dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 86).

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca sezonu wyścigów konnych 2012 r.Warszawa dnia 30 maja 2012 r.

Dyrektor Oddziału
Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec
Włodzimierz BąkowskiPowrót do treści | Wróć do menu głównego