Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

PIAZAKŁAD PIĘCIOKONNY (PIA)§1

Zakład pięciokonny polega na wskazaniu w Gonitwie 5 (pięciu) koni. które zajmą, pierwsze, drugie trzecie, czwarte i piąte miejsce we wskazanej przez Uczestnika kolejności

§2

Zakład pięciokonny jest przyjmowany w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów , w których ma wziąć udział co najmniej 7 (siedem) kom

§3

1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli 5 (pięć) koni wskazanych przez Uczestnika zajęło w Gonitwie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce we wskazanej kolejności, z zastrzeżeniem § 6
2. Zakład pięciokonny jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.

§4

1. Zwraca się wszystkie Stawki przyjęte w Zakładach pięciokonnych. jeżeli Gonitwa została unieważniona lub Gonitwy nie ukończyło w sposób ważny mniej niż 5 (pięć) koni
2. Zwraca się Stawkę za Zakład, który nie spełnia warunków Zakładu pięciokonnego.

§5

1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu pięciokonnego cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład pięciokonny w następnej Gonitwie z zastrzeżeniem § 26 ust 3 Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula, mają zastosowanie przepisy § 4 to dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do następnej Gonitwy, w której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju.

§6

I. W przypadku, gdy
a) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb. traktuje się je jako konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce
b) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb . traktuje się je jako konie, które zajęły drugie i trzecie miejsce.
c) trzecie miejsce w Gonitwie zajęły dwa 2 (konie) łeb w łeb. traktuje się je jako konie, które zajęły trzecie i czwarte miejsce.
d) czwarte miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb. traktuje się je jako konie, które zajęły czwarte i piąte miejsce e) piąte miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się |e jako konie, które zajęły piąte miejsce.
2. Przepisy ust 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli którekolwiek z pierwszych pięciu miejsc w Gonitwie zajęły 3 (trzy) lub więcej koni łeb w łeb

§7

1. Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z § 15 ust 1 lit f) Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust 2. wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. f) Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.

§8

Stawka za pojedynczy Zakład pięciokonny wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego