Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

TRJZAKŁAD TRZYKONNY (TRJ)§1

Zakład trzykonny polega na wskazaniu w gonitwie 3 ( trzech) koni. które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce we wskazanej przez Uczestnika kolejności.

§2

Zakłady trzykonne są przyjmowane w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów, w których ma wziąć udział co najmniej 4 (cztery) konie.

§3

1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli 3 (trzy) konie wskazane przez Uczestnika zajęły w Gonitwie pierwsze, drugie i trzecie miejsce we wskazanej kolejności, z zastrzeżeniem § 6
2. Zakład trzykonny jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą, l W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.
3. Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach trzykonnych. jeżeli Gonitwa została unieważniona lub Gonitwę ukończyły w sposób ważny mniej niż 3 (trzy) konie 2. Zwraca się Stawkę za Zakład, który nie spełnia warunków Zakładu trzykonnego.

§5

1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu trzykonnego cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów lego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład trzykonny w następnej Gonitwie z zastrzeżeniem § 26 ust 3 Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula mają zastosowanie przepisy § 4, to dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do następnej Gonitwy, w której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju.

§6

W przypadku, gdy:
a) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb. traktuje się je jako konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce.
b) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako konie, które zajęły drugie i trzecie miejsce,
c) trzecie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako konie, które zajęły trzecie miejsce. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli którekolwiek z pierwszych miejsc w Gonitwie zajęły 3 (trzy) lub więcej koni łeb w łeb.

§7

1. Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. d) Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. d) Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.

§8

Stawka za pojedynczy Zakład trzykonny wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).Powrót do treści | Wróć do menu głównego